Privacy policy/Privacy verklaring.

Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy gevestigd in ’s-Gravendeel, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor en Achternaam 

Gegevens dier 

Adres gegevens 

Telefoonnummer 

Email adres


Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je in te schrijven voor een nieuwsbrief of workshop zowel schriftelijk, mondeling en telefonisch.
 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy, als uw behandelend Homeopaat, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandelingen noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorg verlener bijvoorbeeld bij uw dierenarts. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
Om goederen en diensten bij je af te leveren. Het afhandelen van jouw betaling.

Homeopathie voor Dieren Praktijk “Jodieboy”, verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Dit betekent onder meer dat wij:
Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens van uw dier. De gegevens worden digitaal verwerkt. Er voor zorgen dat onbevoegden geen toestemming hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut van uw dier heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, door mijn administrateur. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming. 
Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u en uw dieren. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 
Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. . Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden. 
Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerker overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 
Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: jodieboy2011@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op jouw verzoek.

Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteipersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitspersoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 
Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met jodieboy2011@gmail.com

Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘http’ en het hangslotje in de adresbalk.

Contactgegevens: www.hvdpraktijkjodieboy.nl  of jodieboy2011@gmail.com

Postadres: Oranjestraat 23, 3295 AR ’s-Gravendeel. J.M. van der Laan is de Functionaris Gegevensbescherming van Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy. Zij is te bereiken via jodieboy2011@gmail.com